Vad händer med det farliga avfallet?

Olika sorters farligt avfall behandlas på olika sätt. Därför är det viktigt att hålla isär dem och vara tydlig med vad det är du lämnar in.

Det här är olika sätt som man behandlar farligt avfall på:

  • Termisk behandling – uppvärmning
  • Återvinning
  • Biologisk behandling
  • Deponering

Det mesta av det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Förbränningstemperaturen är högre och avfallet förbränns under längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning. Reningen av rökgaserna är också mer avancerad.

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Vid neutralisering kan farliga tungmetaller silas bort. Efter våtkemisk rening kan vissa syror och alkalier återvinnas.

Övrigt farligt avfall läggs på deponier som är särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Kvicksilverhaltigt avfall kommer, enligt ett beslut av regeringen, att slutförvaras i bergrum.